Курс

Окуучулардын функционалдык сабаттуулугун калыптандыруу жана баалоо

Окуучулардын функционалдык сабаттуулугун калыптандыруу жана баалоо

Программа курса

Киришүү

КАТТОО

Мугалимдер үчүн "Окуучулардын функционалдык саба...

Пройдите опрос

Модуль 1. Негизги компетенттүүлүктөр жана «Функционалдык сабаттуулук» түшүнүгү

Негизги компетенттүүлүктөр жана «Функционалдык с...

 https://youtu.be/rG5WiycCO8A?si=LN1UTEgkPL7Z...

1 сабак. Презентация

Тиркеме 1

Лекция 1.1

Тапшырма (лекция 1.1)

Практикалык иш (1.2)

Тест 1.3

 https://youtu.be/qH0gNBGAZIc 

2 сабак. Презентация

Тиркеме 2

Лекция 2.1

Тапшырма (лекция 2.1)

Практикалык иш (2.2)

Тест (2.3)

 https://youtu.be/zTs7FerzP38 

3 сабак. Презентация

Тиркеме 3

Лекция 3.1

Тапшырма (лекция 3.1)

Практикалык иш (3.2)

Тест 3.3

 https://youtu.be/CnwXES6tuTE 

4 сабак. Презентация

Лекция 4.1

Тапшырма (лекция 4.1)

Практикалык иш (4.2)

Тест (4.3)

Модуль 2. XXI кылымдын көндүмдөрү жана окутуунун технологиялары

Пояснение

 https://youtu.be/3tMGmyzx4sQ 

5 сабак. Презентация

Лекция (5.1)

Тапшырма (лекция 5.1)

Практикалык иш (5.2)

Тест (5.3)

 https://youtu.be/lVhz5LMzzQQ 

6 сабак. Презентация

Лекция (6.1)

Тапшырма (лекция 6.1)

Практикалык иш (6.2)

Тест (6.3)

 https://youtu.be/onz_0Ie1IOQ 

7 сабак. Презентация

Лекция (7.1)

Тапшырма (лекция 7.1)

Практикалык иш (7.2)

Тест (7.3)

 https://youtu.be/a9iuhAkbFa0 

8 сабак. Презентация

Лекция (8.1)

Тапшырма (лекция 8.1)

Практикалык иш (8.2)

Тест (8.3)

Модуль 3. Окуучулардын окурмандык сабаттуулугун калыптандыруу

Пояснение

 https://youtu.be/TsSdUAxlsyQ 

9 сабак. Презентация

Тиркеме 9

Лекция (9.1)

Тапшырма (лекция 9.1)

Практикалык иш (9.2)

Тест (9.3)

 https://youtu.be/-taCcKUlhk0 

10 сабак. Презентация

Лекция (10.1)

Тапшырма (лекция 10.1)

Практикалык иш (10.2)

Тест (10.3)

 https://youtu.be/RKta7EAVQUU 

11 сабак. Презентация

Лекция (11.1)

Тапшырма (лекция 11.1)

Практикалык иш (11.2)

Тест (11.3)

 https://youtu.be/oNdeYAyjVuc 

12 сабак. Презентация

Лекция (12.2)

Тапшырма (12.1)

Практикалык иш (12.2)

Тест (12.3)

Модуль 4. Окуучулардын математикалык сабаттуулугун калыптандыруу

Пояснение

 https://youtu.be/--N9JPECmu0 

13 сабак. Презентация

Лекция (13.1)

Тапшырма (лекция 13.1)

Практикалык иш (13.2)

Тест (13.3)

 https://youtu.be/80EgPI7WeqU 

14 сабак. Презентация

Лекция (14.1)

Тапшырма (лекция 14.1)

Практикалык иш (14.2)

Тест (14.3)

  https://youtu.be/H-OgWRbE1v8 

15 сабак. Презентация

Лекция (15.1)

Тапшырма (15.1)

Практикалык иш (15.2)

Тест (15.3)

 https://youtu.be/JtSaGFcB_Fg 

16 сабак. Презентация

Лекция (16.1)

Тапшырма (16.2)

Практикалык иш (16.2)

Тест (16.3)

Модуль 5. Окуучулардын табигый-илимий сабаттуулугун калыптандыруу

Пояснение

 https://youtu.be/hka0P9gyf2o 

17 сабак. Презентация

Лекция (17.1)

Тапшырма (лекция 17.1)

Практикалык иш (17.2)

Тест (17.3)

 https://youtu.be/uSYqJWpANgc 

18 сабак. Презентация

Лекция (18.1)

Тапшырма (лекция 18.1)

Практикалык иш (18.2)

Тест (18.3)

 https://youtu.be/O4wzQAKr8Nc 

19 сабак. Презентация

Лекция (19.1)

Тапшырма (лекция 19.1)

Практикалык иш (19.2)

Тест (19.3)

 https://youtu.be/e1ig-OzFR_4 

20 сабак. Презентация

Лекция (20.1)

Тапшырма (лекция 20.1)

Практикалык иш (20.2)

Тест (20.3)

Модуль 6. Окуучулардын глобалдык компетенттүүлүгүн калыптандыруу

Пояснение

 https://youtu.be/A9eH1oL0Kek 

21 сабак. Презентация

Лекция (21.1)

Тапшырма (лекция 21.1)

Практикалык иш (21.2)

Тест (21.3)

 https://youtu.be/WHZ1Svf95ps 

22 сабак. Презентация

Лекция (22.1)

Тапшырма (лекция 22.1)

Практикалык иш (№22.2)

Тест (22.3)

 https://youtu.be/RiRsZnqO9EY 

23 сабак. Презентация

Лекция (23.1)

Тапшырма (лекция 23.1)

Практикалык иш (23.2)

Тест (23.3)

 https://youtu.be/GQVMT1sHTGc 

24 сабак. Презентация

Лекция (24.1)

Тапшырма (лекция 24.1)

Практикалык иш (24.2)

Тест (24.3)

Аяктоо

Кайтарым байланыш

Жыйнтыктоочу тест

Преподаватель курса

Преподаватель курса

Преподаватель курса

Отзывы

Гости не имеют доступа к этому курсу. Войдите в систему.